Taloudellinen vakaus

KannattavuustarkasteluTaloudellinen vakaus on yksi kestävän kaivannaistoiminnan peruspilareista. Taloudellisesti hyvin perustellut hankkeet saavat helpommin rahoitusta markkinoilta. Todennetut ja oikein raportoidut varannot sekä ympäristö- ja sosiaalisten seikkojen huomioon ottaminen ovat vastuullisuuden kriteereitä kaivannaishankkeiden sijoitus- ja lupapäätöksissä. Niillä on myös suuri painoarvo kaivannaisteollisuuden hyväksyttävyydessä.

Kaivannaistoiminta on hyvin suhdannealtista. Helposti löydettävien ja hyödynnettävien malmivarantojen huvetessa ja maailmanmarkkinahintojen ollessa korkealla, kaivosyritysten huomio on kiinnittynyt köyhiin malmeihin. Kun maailmanmarkkinahinnat laskevat, näiden louhinta ei ole välttämättä enää kannattavaa, mikä vie pohjan hankkeen taloudelliselta kestävyydeltä. Ennakoimattomat muutokset malmissa ja sen rikastuksessa, ympäristöongelmat tai paikallinen vastustus voivat haastaa hankkeen kannattavuuden ja saattaa kaivoksen vaikeuksiin. Yrityksen on myös pystyttävä hoitamaan lopetetun kaivannaistuotantoalueensa sulkeminen ja jälkihoito. Tähän on syytä hyvissä ajoin varata riittävästi varoja, jotta tämä voidaan hoitaa vastuullisesti, parhaita käytäntöjä soveltaen.

Kaivoksen elinkaaren eri vaiheet on syytä suunnitella etukäteen jo kannattavuustarkastelussa, jotta mahdollisilta yllätyksiltä voidaan välttyä.