Lainsäädäntö ja lupa-asiat

Kaivannaisalan lainsäädäntö ja lupa-asiat

Kaivannaisalan toimintaa ohjaava lainsäädäntö- sekä viranomaiskenttä on laaja ja toiminta on pääsääntöisesti luvanvaraista. Toiminta edellyttää useasti useampaa kuin yhtä lupaa, joiden saamisen edellytyksistä säädetään asianomaisissa säädöksissä. Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus kaivannaislana lainsäädäntöön sekä toiminnan edellytyksenä oleviin lupiin ja niihin liittyviin menettelyihin. Sivun lopussa on lueteltu kaivannaisalaa keskeisesti ohjaavaa lainsäädäntöä linkein, joita klikkaamalla pääset tutustumana säädöstekstiin FINLEX –säädöstietopankin kautta.

Kaiva.fi-portaali ei vastaa tällä sivulla esitetyn lainsäädännön tai luvitusprosessien kuvausten ajantasaisuudesta.

Kaivannaisalaan keskeisesti vaikuttava sääntely

Kaivostoiminta

Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista (1455/2011)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (486/1994)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Luonnonsuojeluasetus (160/1997)
Vesilaki (587/2011)
Patoturvallisuuslaki (494/2009)
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Jätelaki (646/2011)
Jäteasetus (179/2012)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008)
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)
Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (164/2007)
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (480/1996)
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012)
Muinaismuistolaki (295/1963)
Maastoliikennelaki

Kiviaineshuolto

Maa-aineslaki
Maa-ainesasetus
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Luonnonsuojeluasetus (160/1997)
Vesilaki (587/2011)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (486/1994)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)
Metsälaki (1093/1996)
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
Maantielaki (503/2005)
Ratalaki (110/2007)
Muinaismuistolaki (295/1963)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta (381/2008)

Luonnonkiviteollisuus

Ks. edelliset

Lisää aiheesta:

Ympäristöministeriön verkkosivusto

http://www.suomalainenkivi.fi/

Kaivosteollisuus ry

Infra ry

Ilona Romu (toim.) Parhaat ympäristökäytännöt (BEP) luonnonkivituotannossa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö -julkaisusarja 5/2014. 133 s.
Julkaisun sähköinen versio pdf-muodossa: Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt.

Kaivosrekisterin karttapalvelu

http://tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/

http://www.prokaivos.fi/

http://www.kaivos.fi/

http://beagnicoeagle.com/index.php?q=fi/kittil%C3%A4n-kaivos

Hyvä kaivos pohjoisessa - opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin, Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko Jokinen, Teresa Komu, Marika Kunnari, Élise Lépy, Leena Soudunsaari, Asko Suikkanen ja Leena Suopajärvi

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamat-paatokset/

http://www.gtk.fi/ajankohtaista/painotuotteet/geofoorumi/