Luonnonkiviteollisuus

Luonnonkiviteollisuutta koskeva sääntely riippuu louhittavasta kivestä. Kaivoslakia sovelletaan kun louhitaan vuolukiveä tai marmoria. Muiden kivilajien louhintaa määrää maa-aineslaki. Kuten kaivostoiminnassa ja kiviaineshuollossa myös ympäristö- ja luonnonsuojelunormeja sekä muuta lainsäädäntöä sovelletaan luonnonkiviteollisuuden toimintaan.

Tässä kappaleessa esitetään luonnonkiviteollisuuden keskeinen sääntely sekä toimintaan liittyvät yleisimmät luvat ja muut hallinnolliset velvoitteet.

Ympäristölupa

Ks. ympäristölupaa koskeva kohta ”Kaivostoiminta” –osiosta.

Vesilupa

Ks. vesilupaa koskeva kohta ”Kaivostoiminta” –osiosta.

Luonnonsuojelulaki

Ks. luonnonsuojelulakia koskeva kohta ”Kiviaineshuolto” –osiosta.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Ks. YVA –menettelyä koskeva kohta ”Kaivostoiminta” –osiosta.