Ottoalueen valinta ja elinkaari

Geologista tutkimusta hiekkamontulla. Kuva J. Väätäinen, GTK.

Geologista tutkimusta hiekkamontulla. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Kiviaineksen hyödyntämiseen liittyy tärkeitä ympäristökysymyksiä, kuten pohja- ja pintavesien suojelu, maiseman muutosten hallinta sekä melu- ja pölyhaittojen ehkäisy. Ottoaluetta ei perusteta noin vain. Ympäristöseikkojen lisäksi ottoaluetta valittaessa päätöksessä painavat myös taloudelliset seikat kuten aineksen laatu, alueen infrastruktuuri ja -sijainti.

Kiviaineksen ottaminen on luvanvaraista toimintaa, jota säätelee maa-aineslaki. Lain lähtökohtana on ympäristönsuojelu. Maa- aineksen ottaminen tulee toteuttaa ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla ja maa-ainesta tulee käyttää säästäen, taloudellisesti tarkoituksenmukaisesti.

Jos toiminta ei aiheuta laissa määriteltyjä haittoja maisemalle tai luonnolle, siihen on myönnettävä lupa. Maa-ainesten ottamisen sääntely perustuu maa-aineslain, ympäristönsuojelulain sekä vesilain mukaiseen ennakkovalvontaan.

Sääntelyn keinoina toimivat maa-ainesten ottamista koskeva maa-aineslupa, ympäristölupa kiven louhintaan ja ottamisalueelle sijoitettavalle murskaamolle sekä pohjavesialueilla tietyissä tapauksissa vesilain mukainen lupa.

Lupaprosessit ovat toisistaan riippumattomia ja maa-ainesten ottamistoimintaan sovellettavien lakien välillä on päällekkäisyyksiä. Vesilain ja maa-aineslain mukaisten lupien edellytyssuhteen mukaisesti hankkeella tulee olla vesilain mukainen lupa ennen maa-ainesluvan käsittelyä. Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain luvat ovat rinnakkaisia, ja niiden käsittelyjärjestys on toisistaan riippumaton.

Ottotoiminnan päätyttyä alue maisemoidaan ja palautetaan metsätalousalueeksi tai asukkaiden käyttöön, esimerkiksi virkistysalueeksi.

istutettua metsää entisellä sorakuopalla. Kuva J. Väätäinen, GTK.

Istutusmetsää entisellä maa-ainesten ottoalueella. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Maisemoitu sorakuoppa Siilinjärvellä. Kuva J. Väätäinen, GTK.

Pelikenttiä entisessä maa-aineksen ottopaikassa Siilinjärvellä. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.