Tutkimus ja kehitys

Geologista kivilajitutkimusta mikrokoopilla. Kuva J. Väätäinen, GTK.

Geologista kivilajitutkimusta mikrokoopilla. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Kaivannaisalaan liittyvää tutkimusta tehdään laajalla rintamalla. Perinteisesti tutkimus on ollut luonnontieteellistä, geologiaan ja insinööritieteisiin (kalliomekaniikka, kaivosrakentaminen, louhinta-tekniikka, kaivosteknologia) liittyvää. Tätä tehdään yliopistoissa, korkeakouluissa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Geologista tutkimusta harjoi-tetaan Helsingin-, Turun- ja Oulun yliopistoissa sekä Geologian tutkimuskeskuksessa. Kaivoksiin liittyvää insinööritieteellistä tutkimusta tehdään useissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja VTT:llä. Oulun yliopistoon perustettiin Oulu Mining School, missä koulutetaan ja tutkitaan kaivannaisalaan liittyviä teemoja laaja-alaisesti.

Kaivosbuumi ja sen haasteet ja vaikutukset ovat tuoneet uutena tulokkaana kaivannaisalan tutkimukseen myös yhteiskuntatieteet. Yhteiskuntatieteellistä kaivostutkimusta tehdään Itä-Suomen-, Jyväskylän-, Lapin- ja Oulun yliopistoissa, VTT:llä sekä Suomen ympäristökeskuksessa.  Yhteiskuntatieteellisiä kestävän kaivostoiminnan tutkimus- ja edistämishankkeita on ollut 18 vuosina 2010-2014. Tämä sisältää myös valtion ja tutkimuslaitosten hankkeet. 

Suomen itsenäisyyden rahasto (Sitra) perustama Kestävän kaivostoiminnan verkosto inventoi yli sata kaivosalan tutkimus- ja kehityshanketta, sisältäen myös kaivosympäristö- ja -teknologiahankkeet.

Suomen mineraalistrategian mukaisia tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • Näkymätön ja älykäs kaivos
  • Innovatiiviset prosessit, automaatio ja optimointi
  • Materiaali, energia- ja vesitehokkuus
  • Päästöjen minimointi
  • Kemiallis-biologiset rikastusmenetelmät
  • Geotietojärjestelmät ja moniulotteiset mallit
  • Innovatiiviset etsintäteknologiat
  • Hightech-metallien etsintä ja rikastus
  • Kierrätys, uudet ja korvaavat materiaalit
  • Ympäristövaikutusten hallinta ja mittaaminen

Alan kehitystyötä tehdään lukuisissa yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä. 

Mineraalialan T&K:n merkittävä rahoituslähde on ollut Tekesin Green Mining -ohjelma.  Sen päätavoitteena on nostaa Suomi vastuullisen ja kannattavan kaivostoiminnan edelläkävijäksi maailmassa. Ohjelmassa luodaan kasvavan ja perinteisen kaivostoiminnan rinnalle uutta, erityisosaamista vaativaa liiketoimintaa. Keskeisenä tavoitteena on kasvattaa vientiin tähtäävien pk-yritysten määrää mineraaliklusterissa. Ohjelman avulla nostetaan tutkimus maailman huipulle valituilla sektoreilla.

Ohjelman keskeinen sisältö rakentuu kahdesta teema-alueesta:
1) Huomaamaton ja älykäs kaivos
2) Uudet mineraalivarannot

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti hiljattain Suomen kaivannaisalan tutkimusstrategian.