Turvallisuus

Malminetsinnän turvallisuus ja vastuullisuus

Malminetsintätyömailla on huolehdittava työntekijöiden ja asukkaiden turvallisuudesta. Tähän liittyvät riskit on kartoitettava ja varmistettava onnettomuusriskin minimoimiseksi. Urakoitsijoille on ilmoitettava tilaavan yrityksen arvot, selvä toimintasuunnitelma sekä vaadittava ympäristön ja asukkaiden kannalta vastuullista lakia, säädöksiä ja parhaita käytäntöjä noudattavaa toimintaa. Kivinäytteitä vasaralla otettaessa on käytettävä suojalaseja. Kairauskoneella tai sen lähettyvillä työskennellessä tai liikkuessa on käytettävä kuulosuojaimia ja kypärää.

Vastuullisessa malminetsinnässä ympäristövaikutukset minimoidaan, jäljet korjataan ja maanomistajille ja asukkaille ilmoitetaan töistä ja alueella kulkemisesta. Mahdollisesti kaadetut puut korvataan maanomistajalle.

Kaivostoiminnan turvallisuus

Kaivostoiminnassa turvallisuusriskit kasvavat. Onnettomuusriskejä aiheuttavat liikenne, louhinnan räjäytykset, sortumat sekä mahdolliset päästöt rikastuslaitoksilla.

Kaivostoiminnassa huomioidaan laaja-alaisesti turvallisuus kehittämällä ja ylläpitämällä toimintaa siten, että työntekijöille voidaan taata terveellinen ja turvallinen työympäristö, ympäristölle ei aiheuteta haittaa, vaaratilanteiden torjunta on tehokasta sekä tuotanto on häiriötöntä.

Turvallisuustoiminnan keskeinen lähtökohta toimintaan liittyvien vaaratekijöiden tunnistaminen, niiden vaikutusten ja todennäköisyyden arviointi ja arvioinnin pohjalta tehdyt ennaltaehkäisevät toimenpiteet jotta vaaratilanteita tai onnettomuuksia ei pääse syntymään. Keskeisiä kaivostoiminnan riskitekijöitä ovat tulipalot, sortumat ja komut sekä liikenneonnettomuudet ja tapaturmat. Lisäksi kaivostoiminnassa voidaan altistua melulle, tärinälle sekä pölylle.

Kaivos on jatkuvasti muuttuva ympäristö ja turvallisuus pitää huomioida uusien tuotanto-alueiden suunnittelusta eri työvaiheiden kautta lopputuotteeseen asti. Erityisesti työnaikainen vaaratekijöiden tunnistaminen ja niihin reagointi on keskeisessä asemassa jokaisen kaivostyöntekijän näkökulmasta.

Suomessa kaivosten turvallisuutta on kehitetty yhteistyössä kaivostoiminnan harjoittajien, viranomaisten sekä tutkimuslaitosten kesken vuonna 2011 perustetussa kaivosturvallisuuden neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan tavoitteena on lisätä eri toimijoiden osaamista kaivosten turvallisuustoiminnasta sekä koota yhteen parhaita käytäntöjä ja tuottaa uutta materiaalia eri toimijoille.

Luonnonkivituotannon  turvallisuus

Luonnonkiven louhinta on mittasuhteiltaan pientä verrattuna kaivostoimintaan. Perustoiminnot ovat kuitenkin samankaltaisia. Luonnonkivilouhimolla noudatetaan tarkoin turvamääräyksiä. Vaaratilanteita voi aiheutua räjäytyksistä, louhimon sisäisestä liikenteestä ja sivukivikasojen vyörymistä. Louhimoiden työympäristön turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Kiviteollisuusliiton johdolla on toteutettu kansainvälinen kehityshanke, joka tuloksena on julkaistu yritysten ja oppilaitosten käyttöön työturvallisuusanimaatioita.