Uutiset

Kiviteollisuudessa varovaiset suhdannenäkymät

Luonnonkiviteollisuuden suhdanneodotukset ensi vuodelle ovat hyvin varovaiset – ympäristökivien kysynnän odotetaan kasvavan. Yritysten koko kivialaa koskevissa yleisarvioissa heijastuu koko Suomen talouden epävarmuus. Oman yrityksen näkökulmasta annetut arviot antavat paljon valoisamman kuvan ensi vuoden näkymistä. Tuotannon odotetaan ensi vuonna pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Tilauskannan odotetaan vuoden kuluttua olevan selvästi suurempi kuin tänä syksynä. Investoinnit pysyvät tämän […]

Lue lisää

Kanadalainen vastuullisuusjärjestelmä käyttöön kaivosteollisuudessa

Kaivosteollisuus ry ottaa käyttöön Kanadassa kehitetyn kaivosalan vastuullisuusjärjestelmän TSM:n. Järjestelmän avulla Suomen kaivostoimijat kehittävät menettelytavat sosiaalisille ja ympäristöön liittyville asioille. Kanadan kaivosjärjestön (Mining Association of Canada) kehittämä TSM-järjestelmä otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön Kanadan ulkopuolella. Kaivosteollisuus ry päätyi valinnassaan TSM (Towards Sustainable Mining) – järjestelmään sen edistyneisyyden vuoksi. TSM:n avulla kehitetään kaivostoiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta ja […]

Lue lisää

TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämältä työryhmältä kumpusi runsaasti ehdotuksia kivialan kilpailukyvyn tukemiseksi. Kivi- ja luonnonkiviteollisuuden nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä ja kasvua rajoittavia pullonkauloja selvitellyt ryhmä esitteli raporttiaan alan yrityksille ja sidosryhmille lokakuun lopulla Kiviainekset kiertotaloudessa -seminaarissa. Työryhmän mukaan alan kehittämiseksi tarvitaan myös valtiovallan toimenpiteitä, vaikka teollisuuden on lähtökohtaisesti itse pidettävä huolta kilpailukyvystään. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu (54/2015) […]

Lue lisää

Kaivosala keskittyy kannattavuuden parantamiseen

Kaivosalan tilanne on vaikea raaka-aineiden hintojen edelleen laskiessa. Kaivostuotannon ei odoteta kasvavan merkittävästi vuoteen 2020. Monilla suurillakin kaivosyhtiöillä on taloudellisesti tiukkaa. Kaivoksia, joissa on korkeat tuotantokustannukset, laitetaan ylläpitoon odottamaan raaka-aineiden hintojen nousua. Uusiin kaivoshankkeisiin investoidaan hyvin varovaisesti. Yhtiöt karsivat edelleen hankesalkkuja. Odotettavissa on omistusten uudelleenjärjestelyjä. Kaivosyhtiöt keskittyvät kustannussäästöihin. Lähde: TEM, toimialakatsaukset

Lue lisää

Yhteiskuntavastuuraportti Kestävän kaivostoiminnan verkostolta

Kestävän kaivostoiminnan verkosto julkaisi keskiviikkona 23.9. yhteiskuntavastuuraportin, joka esittelee Suomessa toimivia kaivoksia ja malminetsintähankkeita. Samassa yhteydessä julkaistiin myös paikallisia toimintamuotoja koskeva työkalupakki, joka sisältää ohjeita ja parhaita käytäntöjä kaivosten yhteistyölle sidosryhmien kanssa. ”Yhteiskuntavastuuraportti tarjoaa hyvän koosteen kaivostoiminnan vaikutuksista lähialueisiin, kaivosten ympäristöpäästöistä, työturvallisuudesta ja kaivosten yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Vastaavaa julkaisua ei ole aiemmin ollut saatavilla suomen […]

Lue lisää

Hallitusohjelma lupaa parempaa tiestöä ja töitä rakentajille

Talouden pyörät pyörivät vauhdikkaammin, kun tie- ja rataverkosto saadaan kelvolliseen kuntoon. Perusväylänpito tarjoaa töitä infrarakentajille tasaisesti ympäri Suomen. Hallitus käynnistää korjausvelan vähentämiseksi ohjelman, johon käytetään noin 600 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Panostukset rahoitetaan pääosin omaisuustuloilla. Lisäksi perusväylänpidon rahoitukseen tulee yhteensä 564 miljoonan euron korotus vuosiksi 2017–2020, mikä katetaan leikkaamalla vastaavana aikana kaikkiaan 704 […]

Lue lisää

Kaivosala tyytyväinen energiaverojensa laskemisesta

Puheenjohtaja Juha Sipilän hallitusohjelmaan ollaan kaivosalalla tyytyväisiä. Ohjelmassa esitetään kaivostoiminnan energiaveron alentamista muun teollisuuden tasolle ja samalla ns. energiaveroleikkurin palauttamista. Käytännössä nämä tarkoittavat sitä, että uusi hallitus ei aio periä kaivoksilta enempää energiaveroja kuin muultakaan teollisuudelta. Lähde: Kaivosteollisuus ry, ProKaivos  

Lue lisää

Pienten mineraaliesiintymien hyödyntämiseen kehitetään joustavaa prosessointitekniikkaa

Juuri käynnistyneessä EU-hankkeessa kehitetään erityisesti pienen mittakaavan mineraaliesiintymien hyödyntämistä helpottavaa joustavaa, mobiilia ja ympäristöystävällistä mineraalien prosessointitekniikkaa. Tarkoituksena on taata EU:n omavaraisuus parantamalla alhaisen pitoisuuden ja hankalasti rikastettavien esiintymien kestävää hyödynnettävyyttä. Hankkeen painopiste on nykyään vain vähän hyödynnetyissä karsissa, greisenissä ja pegmatiitissa. Syynä niiden vähäiseen hyödyntämiseen on monimutkaisuus prosessoinnin kannalta sekä esiintymien pienuus ja vaihtelevat arvoainepitoisuudet. […]

Lue lisää

Kaivannaisalan tutkimusstrategia vahvistaa alan osaamista

Raaka-aineiden tarve tulee olemaan suurta vielä pitkään kaikkialla maailmassa. Kaivannaisalan tulee kehittää yhä uusia läpimurtotuotteita ja -palveluja sekä liiketoimintamalleja koko arvoketjulle ja materiaalien kierrätykseen. Tutkimustoiminnalla edesautetaan merkittävästi alan kehitystä. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön julkistamassa tuoreessa Suomen kaivannaisalan tutkimusstrategiassa. Tavoitteena on turvata kaivannaisalan kansainvälisesti korkeatasoinen perustutkimus ja huippuosaaminen, edesauttaa kestävän liiketoiminnan kasvua sekä tuottaa läpimurtoinnovaatioita […]

Lue lisää

Metallien jalostuksella on tulevaisuutta Suomessa

Metallien jalostus muodostaa valmistavan teollisuuden perustan. Siksi on tärkeää, että alan tuote- ja teknologiakehitys jatkuu myös Suomessa tulevaisuudessa. Tämä edellyttää nykyisten toimintojen ja tuotteiden sekä palveluliiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä ja yritysten läsnäoloa markkinoilla. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriön 26.3.2015 julkaisema raportti ’Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet’. Metallien jalostus painii rakennemuutoksen kourissa. Yritykset suurenevat ja […]

Lue lisää